Bestel nu » of Offerte aanvragen »
010 8200 190

Kies uw taal

Algemene voorwaarden – TrackJack Europe B.V.

 
V2024-01
 
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
TrackJack: TrackJack Europe B.V. gevestigd aan de Leeuwenhoekweg 20C, 2661 CZ Bergschenhoek, Nederland.
Koper/gebruiker: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie met TrackJack heeft of aangaat.
Consument Koper: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die een contractuele relatie met TrackJack heeft of aangaat.
Producten: Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
Trackers: (Track&Trace ) hardware die TrackJack verkoopt onder welke naam dan ook.
Leverancier: De aanbieder van producten of diensten in of via TrackJack.
Wederpartij: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie TrackJack een Overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst of aan/voor wie TrackJack een aanbieding doet c.q een leverantie of andere prestatie verricht.
Diensten: Alle werkzaamheden, al dan niet via een derde en in welke vorm en hoegenaamd ook, die TrackJack voor of ten behoeve van de Wederpartij, Koper en Consument Koper verricht, waaronder de diensten, faciliteiten, en transport van telecommunicatieverkeer welke TrackJack aan de Wederpartij, Koper en of Consument Koper levert.
Netwerk: Het netwerk van de provider waar TrackJack mee samenwerkt.
Overeenkomst: De overeenkomst tot het leveren van de Dienst en/of Product door TrackJack aan de Klant. De prijslijst en de algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
TrackJack Klantenservice: De klantenservice van TrackJack waar de Klant terecht kan met al zijn/haar vragen over de TrackJack, te bereiken onder 010-8200190 of schriftelijk op het adres van TrackJack of via email: klantenservice@trackjack.nl
Aansluiting: De mogelijkheid om met Trackers gebruik te maken van de Diensten.
Content: Middels of in samenhang met de Diensten of aanvullende Diensten door TrackJack of derden aangeboden producten die onder meer tekst-, geluids-, data- en/of beeldbestanden alsmede softwareapplicaties kunnen bevatten.
Contentdiensten: Diensten waarbij TrackJack de Koper toegang verschaft tot Content.
Abonnement : Indien de overeenkomst betrekking heeft op Producten die tegen een maandelijkse betaling worden afgenomen.

 

2. Algemene bepalingen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanvragen, offertes, correspondentie en leveringen aan, en (de totstandkoming van) overeenkomsten met wederpartijen aangaande het leveren en afnemen van de diensten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met TrackJack, voor de totstandkoming en uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken, alsmede op alle (rechts)handelingen, die daaraan redelijkerwijs voorafgaan. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
2. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
3. Algemene Voorwaarden die de Wederpartij hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door TrackJack is ingestemd.
4. TrackJack behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen
5. Indien Wederpartij zich abonneert op de Diensten, dan wel een account bij TrackJack aanmaakt erkent Wederpartij dat hij de voorwaarden heeft ontvangen, begrepen en aanvaard. Door het gebruik van de internetsites van TrackJack en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Wederpartij de Algemene Voorwaarden van TrackJack.
6. TrackJack is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Wederpartij.
7. De Wederpartij kan gebruikmaken van aanvullende diensten die worden aangeboden door TrackJack. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze aanvullende diensten tenzij anders aangegeven in de productomschrijving van de betreffende aanvullende dienst. Op aanvullende diensten kunnen daarnaast aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
8. Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van TrackJack en schriftelijke uitingen van TrackJack prevaleren de schriftelijke uitingen van TrackJack.
9. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. De Algemene Voorwaarden staan tevens vermeld op de website van TrackJack: www.trackjackeurope.com

 

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een bestelling. TrackJack is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een bestelling door de potentiële Koper geldt als een bestelling en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2. Een bestelling van de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan indien de potentiële Koper te kennen heeft gegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen of wanneer hij de bestelling via de website www.trackjackeurope.com heeft geplaatst en deze bestelling door TrackJack is ontvangen.
3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, op elektronische wijze is betaald, dan wel door ondertekening van een daartoe door TrackJack gehanteerd document.
4. Koper en TrackJack komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van handtekeningen doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
5. Als een overeenkomst tot stand is gekomen als bedoeld in de voorgaande artikelen met een Consument Koper, dan geldt de wettelijke bepaling van 14 dagen retourrecht na levering voor afstandsverkopen. Consument Koper gaat er mee akkoord dat service direct geleverd wordt en dat er slechts sprake is van gedeeltelijke retournering van de kosten die betrekking hebben op de service.
6. Als een overeenkomst tot stand is gekomen als bedoeld in de voorgaande artikelen met een Koper in de uitoefening van zijn bedrijf, dan is deze onherroepelijk. Dat brengt met zich mee dat de Koper gehouden is tot volledige betaling van de koopprijs.
7. Indien de Koper in de uitoefening van zijn bedrijf, een gedane bestelling, die nog niet geleverd is, geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren dan is de Koper een beëindigingsvergoeding verschuldigd van 25% van het factuurbedrag. Bij een gedeeltelijke annulering zal de beëindigingsvergoeding verschuldigd zijn over 25% van het verminderde factuurbedrag.
8. Indien de overeenkomst betrekking heeft op Producten die tegen een maandelijkse betaling worden afgenomen dan komt het abonnement automatisch tot stand op het moment dat Wederpartij een TrackJack account creëert via de Trackjack website en via IDEAL, het abonnementsgeld voor de eerste maand is betaald. Het abonnement gaat in op het moment van activering van de Hardware en de Hardware voor de eerste keer data verzendt naar het Netwerk van TrackJack.
9. TrackJack is gerechtigd om haar tarieven voor haar dienstverlening aan te passen.
10. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
11. De Wederpartij is gehouden alle van hem gevraagde informatie te verstrekken en de medewerking te verlenen die TrackJack nodig heeft en die redelijkerwijs van Wederpartij kan worden verwacht. Hierin is onder andere begrepen het tijdig schriftelijk melden van wijzigingen van adres- en factuurgegevens en het onverwijld schriftelijk melden van (mogelijk) faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling.
12. TrackJack is ten aller tijde bevoegd de identiteit en kredietwaardigheid van de Wederpartij te controleren en kan besluiten het aanbod in te trekken.
13. TrackJack is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten (inclusief het opschorten van de diensten) indien en zolang er een gerechtvaardigde twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de Wederpartij of een gevraagde incassomachtiging niet wordt afgegeven of betaling zonder geldige redenen wordt gestorneerd of anderzijds niet wordt betaald. Ook mag TrackJack haar diensten opschorten indien vaststaat dan wel aannemelijk is dat de Wederpartij niet aan de voorwaarden van de overeenkomst zal (kunnen) voldoen. In dat geval kan, naar keuze van TrackJack de Overeenkomst niet worden aangaan of worden beëindigd. In dit laatste geval is de Wederpartij aansprakelijk voor de kosten van het gebruik van de Dienst tot het moment van afsluiting.

 

4. Adreswijzigingen of naamswijzigingen
1. De Wederpartij moet TrackJack 14 dagen voor ingaan van een adreswijziging of wijziging van contactgegevens zoals email adressen schriftelijk informeren. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet-tijdig doorgeven van een dergelijke wijziging.
2. Indien de Wederpartij een rechtspersoon is, is de Wederpartij verplicht TrackJack ook schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging (zoals naam of rechtsvorm).

 

5. SIM Kaart en Hardware
1. De door TrackJack aan de Wederpartij ter beschikking gestelde Simkaart is en blijft exclusief eigendom van TrackJack. TrackJack heeft het recht om de Simkaart te allen tijde te vervangen. Indien de Koper geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Trackjack dient de Koper de Simkaart terug te zenden naar TrackJack.
2. Indien de Koper geen gebruik meer maakt van de Diensten van TrackJack en de SIM kaart niet in het bezit is gekomen van TrackJack dan is de Koper een vergoeding verschuldigd van €0,10 per dag vanaf het moment dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de diensten van TrackJack tot het moment dat de SIM kaart in het bezit is gesteld van TrackJack.
3. Indien de overeenkomst betrekking heeft op een Producten die tegen een maandelijkse betaling worden afgenomen blijft naast de SIM kaart ook de Hardware eigendom van TrackJack en moet deze, indien de Koper geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Trackjack, worden teruggestuurd naar TrackJack tenzij de maandelijkse betalingen 36 maanden of langer hebben geduurd. In dat geval wordt de hardware bij betaling van de 36e termijn eigendom van de Koper maar blijft de SIM kaart eigendom van TrackJack.
4. Het is verboden de technische informatie die op de SIM-kaart is opgenomen te kopiëren of op enige andere wijze deze kaart of de informatie daarop te manipuleren. Hetzelfde geldt voor de technische informatie, software en beveiligingen van de hardware waarmee de Wederpartij zich toegang tot het Netwerk verschaft.
5. In geval van diefstal of verlies van de hardware en/of de Simkaart dient de Wederpartij dit onverwijld aan TrackJack te melden en blijft de Wederpartij aansprakelijk voor de kosten en eventueel andere gebruiksafhankelijke vergoedingen tot aan het moment waarop blokkering plaatsvindt.

 

6. Systeemcodes
1. De systeemcode van de Klant wordt door TrackJack vastgesteld.
2. De Wederpartij kan geen aanspraak maken op het behouden van een bepaalde systeemcode met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en TrackJack’ s uitwerking daarvan.
3. TrackJack heeft het recht deze systeemcode te wijzigen indien TrackJack dit noodzakelijk acht, bijvoorbeeld in het belang van het goed functioneren van de Dienst of het Netwerk of op grond van regelgeving. TrackJack zal daarbij redelijkerwijze rekening houden met de belangen van de Wederpartij.

 

7. Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s.
2. De Koper is de prijs verschuldigd die TrackJack conform de bepalingen in artikel 3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door TrackJack worden gecorrigeerd.
3. TrackJack geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van de Koper komen, bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan Koper op. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.
4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, wordt de Koper van de prijsstijging op de hoogte gesteld. De Koper kan de bestelling annuleren, dan wel de Overeenkomst ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door TrackJack. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, wordt het bestelde product tegen de overeengekomen prijs geleverd.
5. Voor de Dienst is TrackJack gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door TrackJack onder meer middels haar internetsite www.trackjackeurope.com bekend worden gemaakt. De actuele tarieven kan de Wederpartij ook opvragen bij de TrackJack Klantenservice.

 

8. Betalen, bestellen en abonnementen
1. Bij bestellingen via de website www.trackjackeurope.com kan op verschillende manieren worden betaald. TrackJack kan deze betalingsmogelijkheden in de toekomst wijzigen. Betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website www.trackjackeurope.com .
2. Alle bestellingen via de website dienen door de Koper bij vooruitbetaling te worden voldaan.
3. Om de Dienst te gebruiken, is een account bij TrackJack vereist. De Dienst gaat in op het moment van activering van de Hardware en de Hardware voor de eerste keer data verzendt
4. Indien er sprake is van de aankoop van de Producten tegen een eenmalige betaling en aanschaf van de servicelevels tegen een jaarlijkse of meerjarige betaling dan is er geen abonnementsperiode van toepassing voor het gebruik van de diensten. De Overeenkomst met betrekking tot de Dienst wordt aangegaan voor een bepaalde periode. De duur is afhankelijk van het gekozen servicelevel. De Dienst dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Na afloop van de periode kan de Wederpartij een nieuw servicelevel kiezen voor een bepaalde tijd, passend bij de gekozen hardware. Na keuze van het servicelevel en de betaling daarvan wordt de Dienst voor bepaalde tijd gecontinueerd. Indien er geen servicelevel wordt gekozen en/of deze niet wordt betaald zal TrackJack de service opschorten. Indien er binnen 3 maanden na het moment waarop een nieuw servicelevel gekozen moest worden geen nieuw servicelevel is gekozen en betaald dan is her-activering alleen mogelijk tegen betaling. Indien deze periode van 3 maanden verstreken is dan is her-activering ook mogelijk maar dan dient de Wederpartij de hardware op te sturen naar Trackjack en zal Trackjack de hardware opnieuw configureren en wordt deze ook voorzien van een nieuwe SIM kaart. De kosten van (mogelijke in en uitbouw) en de verzendkosten (zowel van Wederpartij naar TrackJack als van TrackJack naar Wederpartij) zijn voor rekening van de Wederpartij en daarnaast zal TrackJack kosten in rekening brengen voor deze her-activering en her-configuratie van de hardware.
5. Een abonnement heeft een initiële (en vaste) looptijd van één jaar na ingangsdatum en kan tussentijds door de Wederpartij worden opgezegd doch de opzegging wordt pas effectief nadat de periode van 1 jaar is verstreken. Na afloop van de oorspronkelijke contractperiode wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen met een opzegtermijn van één maand, de overeenkomst heeft opgezegd zoals vermeld in deze voorwaarden. De opzegtermijn na afloop van het eerste jaar is 1 maand. Verlenging van een abonnement impliceert niet dat de Wederpartij nieuwe hardware en/of SIM kaart ontvangt.
6. Indien er sprake is van abonnement zal de Wederpartij op het moment van het plaatsen van de bestelling via de websites van Trackjack of via directe verkoop, worden gevraagd om de betaalmethode IDEAL te accepteren voor de betaling van het abonnementsgeld voor de eerste maand. De Gebruiker betaalt op het moment van het plaatsen van de bestelling middels IDEAL voor de eerste maand het abonnementstarief van. Wederpartij bevestigt hierbij ervan op de hoogte te zijn dat Trackjack hierdoor de bankgegevens van Wederpartij ontvangt en het recht krijgt om na afloop van de eerste maand, middels automatische incasso de abonnementsbetalingen en overige betalingen overeenkomstig deze voorwaarden, bij Wederpartij te incasseren, zolang als het abonnement loopt. Wederpartij erkent en aanvaardt dat, totdat het abonnement is beëindigd in overeenstemming met deze voorwaarden, Wederpartij verplicht is de daaraan verbonden kosten en/of prijzen te betalen, zelfs indien Wederpartij geen gebruik maakt van (een deel van) de Diensten.
7. Indien er sprake is van een abonnement zullen de Abonnementsbetalingen altijd per maand vooraf worden geïncasseerd.
8. Opzegging van het abonnement:
a. Proefperiode van 1 maand: Gebruiker krijgt de mogelijkheid om het abonnement gedurende 30 dagen na de ingangsdatum, om welke reden dan ook, op te zeggen. Na tijdige en volledige ontvangst van het opzeggingsformulier in combinatie met de Hardware en Simkaart is het abonnement van Wederpartij direct beëindigd en wordt de toegang tot diens account geblokkeerd. Indien TrackJack het volledig ingevulde opzeggingsformulier en de Hardware en SImkaart niet binnen 30 dagen na ingangsdatum van de overeenkomst heeft ontvangen, mag TrackJack ervan uitgaan dat de overeenkomst niet binnen de proefperiode is opgezegd en wordt het door Wederpartij verschuldigde reguliere abonnementstarief voor desbetreffende periode in rekening gebracht en geïncasseerd via automatische incasso.
b. Gebruiker kan een opzegging effectueren middels invulling en verzending van een digitaal opzeggingsformulier, terug te vinden op de website van Trackjack, Indien het abonnement korter heeft geduurd dan 36 maanden dan dient tevens de Hardware en Simkaart naar TrackJack Europe b.v., Leeuwenhoekweg 20c, 2661 CZ Bergschenhoek opgestuurd te worden. Indien TrackJack de Hardware behorend bij het desbetreffende, opgezegde abonnement, niet heeft ontvangen, wordt eenmalig een bedrag van € 200,- (zegge: Tweehonderd euro) bij Wederpartij in rekening gebracht, ter compensatie van de kosten van de Hardware en Simkaart.
9. Beëindiging abonnement en/of Diensten door TrackJack Trackjack heeft het recht om het abonnement of de Dienst (geheel of gedeeltelijk) met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij indien: (i) TrackJack daartoe is verplicht door de wet of rechterlijke uitspraak; (ii) TrackJack vermoedt dat de Wederpartij onrechtmatig gebruik of misbruik maakt van de dienst, de hardware of van andere diensten; (iii) De Wederpartij niet (tijdig) de van toepassing zijnde abonnementskosten betaalt. Bij beëindiging van het abonnement houdt het recht van de Wederpartij om de Diensten te gebruiken op de einddatum op, en Gebruiker erkent en stemt ermee in dat TrackJack het recht heeft om diens TrackJack account alsdan te deactiveren of te verwijderen, inclusief alle gerelateerde informatie en data behorende bij het desbetreffende account en/of verdere toegang tot deze gegevens kan blokkeren.
10. Indien de betaling van de rekening van Wederpartij om welke reden dan ook, door TrackJack niet succesvol kan worden uitgevoerd, of indien de Wederpartij het door TrackJack geïncasseerde bedrag betwist of laat terugboeken is de Wederpartij automatisch in gebreke zonder dat de Wederpartij een formele ingebrekestelling behoeft te sturen. Trackjack heeft dan direct het recht om (een deel van) de Diensten voor de Wederpartij onbeschikbaar te maken en/of diens TrackJack account onmiddellijk te beëindigen en/of de toegang tot het platform en de account te blokkeren zonder dat dit de betalingsverplichting van de Wederpartij verminderd.
11. Bij betwisting van kosten c.q. gelden die TrackJack bij de Wederpartij in rekening brengt door middel van een factuur of die via automatische incasso zullen worden geïncasseerd, dient de Wederpartij binnen zeven (7) dagen vanaf de factuurdatum dan wel vanaf het moment van afschrijving van de bankrekening, gemotiveerd te reageren.
12. TrackJack behoudt zich het recht voor om (jaarlijks) de abonnementskosten en de prijzen en tarieven te wijzigen zelfs in het geval er sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Wederpartij. Voor lopende abonnementen kunnen prijswijzigingen pas worden geëffectueerd aan het begin van een nieuwe contractperiode. Wederpartij wordt geacht met de wijzigingen in te stemmen, tenzij hij TrackJack schriftelijk en binnen 30 dagen na kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.
13. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop TrackJack de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Wederpartij in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Wederpartij betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Wederpartij binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
14. Indien Wederpartij de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, en is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
15. Indien Wederpartij na eerste aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan TrackJack de vordering uit handen geven, in welk geval Wederpartij naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Voor zover Wederpartij handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Leverancier aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso) kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan tenminste 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 40,00 voor ieder gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Wederpartij worden verhaald. Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.
16. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.
17. Elk beroep door de Wederpartij op verrekening met een vordering op TrackJack is uitgesloten.

 

9. Gebruik van de Dienst
1. De Wederpartij dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de Dienst en aanvullende diensten gesteld (kunnen) worden.
2. Voor vragen over het functioneren van eindapparatuur kan de Klant terecht bij TrackJack, Klantenservice.
3. Voor bepaalde diensten kan TrackJack systeemscodes verstrekken. De Wederpartij dient de systeemcodes te beschermen tegen kennisname door onbevoegden. De Wederpartij is verantwoordelijk voor elk gebruik dat van de systeemcodes wordt gemaakt. Bij (een vermoeden van) onbevoegd gebruik, is TrackJack gerechtigd systeemcodes onverwijld te blokkeren.
4. Het Netwerk werkt door middel van verspreiding van signalen. Aangezien deze signalen kunnen worden gestoord door een externe bron, door atmosferische omstandigheden of door andere redenen en afhankelijk zijn van de dekking van het Netwerk, kan de kwaliteit van een verbinding niet overal en altijd worden gewaarborgd. TrackJack verstrekt dan ook geen garantie dienaangaande en sluit elke aansprakelijkheid uit.
5. Ouder Hardware van Trackjack kan gebruik maken van het 2G netwerk. Dat netwerk zal ophouden te bestaan waardoor het systeem niet meer zal werken. Het 2G-netwerk is in de jarennegentig geïntroduceerd, waardoor het een steeds grotere uitdaging wordt om dit netwerk op een veilige en (energie)zuinige manier aan te bieden. Met nieuwere technologie zoals 4G, LTE-M, en 5G kan dat wel en zijn alle toepassingen waarvoor 2G wordt gebruikt ook mogelijk. Het 2G-netwerk blijft naar verwachting tot 1 december 2025 operationeel of het daarna nog operationeel blijft is onduidelijk. Trackjack heeft daar geen invloed op. De beslissing daarover is afhankelijk van de Netwerkprovider. Nieuwere hardware van Trackjack werkt op basis van 4G. Trackjack zal de Wederpartij een omruil voorstel doen mocht blijken dat de Wederpartij hardware heeft die om deze reden niet meer werkt.
6. TrackJack kan wijzigingen aanbrengen ter zake van de landen en/of netwerken waarvandaan het gebruik van de TrackJack mogelijk is. De Wederpartij kan gebruikmaken van een voor een bepaald land aangegeven netwerk(en), met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die voor het betreffende land of netwerk gelden. TrackJack staat niet in voor de kwaliteit van het betreffende netwerk.
7. TrackJack is bij bovenmatig datagebruik gerechtigd de service op te schorten en kan in het uiterste geval besluiten de SIM kaart te deactiveren.

 

10. Levering en levertijd
1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft TrackJack ernaar om zodra de betaling is ontvangen, het product binnen 2 werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.
2. Van een product dat tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. TrackJack streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen na bestelling per e-mail aan de Koper te melden.
3. Leveringen vinden plaats op het door de Wederpartij tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres.
4. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
5. De Wederpartij is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is TrackJack gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat TrackJack van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten wordt bevrijd, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen onverminderd de bepaling in artikel 3 lid 5-7 van deze algemene voorwaarden.
6. Opgegeven levertijden en termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

11. Gebreken en Klachttermijn
1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen vier (4) dagen na levering schriftelijk aan TrackJack ter kennisgeving worden gebracht.
2. De Koper, niet zijde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. TrackJack is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan

 

12. Hardware en vervanging
1. Indien er sprake is van Producten afgenomen tegen een maandelijkse betaling dan is de Hardware door TrackJack aan de Koper in bruikleen gegeven door het registreren van een TrackJack account en betaling van het desbetreffende abonnementsgeld. In dat geval zal de Hardware het exclusieve eigendom van TrackJack blijven tenzij partijen expliciet zijn overeengekomen dat de Wederpartij het eigendom van de Hardware verkrijgt op het moment van betaling van de desbetreffende factuur. De Wederpartij zal het eigendom van de Hardware verkrijgen nadat het abonnement 36 maanden heeft geduurd en volledig is betaald.
2. Alle door TrackJack of haar officiële wederverkopers genoemde of overeengekomen (leverings-) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan TrackJack bekend waren. TrackJack spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of Overeengekomen (leverings)- termijn brengt TrackJack niet in verzuim en dit kan (derhalve) niet leiden tot schadeplichtigheid aan de kant van TrackJack. De Overeenkomst kan hierdoor evenmin worden ontbonden. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Trackjack wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Wederpartij hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. TrackJack is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is TrackJack gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen TrackJack en Wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.
3. TrackJack bepaalt de leveringsmethode, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De leveringsmethode wordt vermeld in de Overeenkomst en/of anderszins.
4. TrackJack is te allen tijde bevoegd een order in gedeeltes af te leveren.
5. TrackJack behoudt zich het recht voor de te leveren Hardware, Applicatie, overige programmatuur en/of Diensten te allen tijde te wijzigen of de levering daarvan te stoppen. TrackJack zal in geen geval door uitoefening van dit recht schadeplichtig zijn of anderzijds aansprakelijkheid aanvaarden.
6. De levering van de Hardware, inclusief alle benodigde materialen zijn voor het risico van TrackJack tot de Hardware voor de levering op het adres opgegeven door Wederpartij wordt aangeboden.
7. Het recht van retour is voor alle zakelijke aankopen expliciet uitgesloten.
8. Bij verlenging van een abonnement van Wederpartij ontvangt Wederpartij niet automatisch nieuwe of extra Hardware. Als het abonnement wordt beëindigd zal het gebruiksrecht eindigen en de Hardware automatisch stoppen met overdracht en upload van nieuwe gegevens.
9. Als de Hardware niet naar behoren functioneert, dient Wederpartij TrackJack zo spoedig mogelijk te informeren over het gebrek aan de Hardware, in overeenstemming met de voorwaarden van de hardware garantie.
10. Voorbehoud van eigendom en rechten: Alle aan Wederpartij geleverde zaken en producten blijven eigendom van TrackJack totdat alle bedragen die Wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of Diensten, evenals alle overige bedragen die Wederpartij wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan TrackJack zijn voldaan. TrackJack heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Wederpartij alle rechten als eigenaar. Als de Hardware niet naar behoren functioneert, dient Wederpartij TrackJack zo spoedig mogelijk te informeren over het gebrek aan de Hardware, in overeenstemming met de voorwaarden van de hardware garantie.
11. Bij niet (tijdige) betaling is TrackJack gerechtigd, eigenmachtig en voor rekening en risico van Wederpartij, de aan Wederpartij geleverde zaken en producten terug te nemen waar deze zich ook bevinden. De Wederpartij dient hieraan zijn medewerking te verlenen.
12. De Wederpartij mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. TrackJack verleent de Wederpartij slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van de software. Het eigendomsrecht van de software blijft te allen tijde bij TrackJack. Het gebruiksrecht is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TrackJack niet aan derden overdraagbaar. Het is de Wederpartij niet toegestaan de software te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. De Wederpartij zal de software niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken.
13. Ingeval TrackJack een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van TrackJack vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
14. De Wederpartij is verplicht TrackJack terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
15. Tot op het tijdstip waarop de Wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens TrackJack heeft voldaan, is de Wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen, daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. TrackJack kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de Overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van TrackJack op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
16. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Wederpartij en TrackJack gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

13. Aansprakelijkheid
1. TrackJack is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. TrackJack aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
2. Indien TrackJack om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
3. In alle gevallen is de termijn waarbinnen TrackJack tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot twaalf maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is komen vast te staan.
4. TrackJack is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van enigerlei gebrek, waaronder zgn.bugs, in de door TrackJack toegepaste software en/of hardware of het uitvallen van het Netwerk. De vraag of er sprake is van een gebrek/bug is uitsluitend ter beoordeling van TrackJack.
5. De Koper is gehouden TrackJack te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst tegen TrackJack zouden kunnen doen gelden.
6. Het is mogelijk dat TrackJack op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. TrackJack is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze links.
7. De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van TrackJack op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. TrackJack kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. TrackJack is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen de Koper en TrackJack, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. TrackJack sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
8. De werking van het product is mede afhankelijk van infrastructuren zoals GPS, GSM verbinding en internetverbindingen die buiten de invloedsfeer van TrackJack vallen. TrackJack is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van deze infrastructuren en Netwerken en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van of storingen in haar systeem, noch voor de eventuele gevolgen hiervan.
9. TrackJack is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van (gegevens) van de website wegens onderhoud of anderszins.
10. TrackJack is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat de Koper maakt van het product en Koper vrijwaart TrackJack voor alle (rechts)vorderingen van derden zowel ter zake van het voeren van gerechtelijke procedures als ter zake van (schadevergoedings)vorderingen.
11. De Koper zal het product niet gebruiken om strafbare feiten en/of onrechtmatige daden te plegen of om anderen/derden schade toe te brengen en koper vrijwaart TrackJack ter zake.
12. Bij misbruik met de Hardware behoudt TrackJack te allen tijde het recht de bijbehorende Simkaart / Hardware te blokkeren.
13. TrackJack is nimmer aansprakelijk voor de kosten van het inbouwen en uitbouwen van de hardware. Indien de hardware niet meer naar behoren functioneert dient de Wederpartij zelf zorg te dragen voor de uitbouw- en inbouw van de hardware en er zorg voor te dragen dat deze Hardware, op kosten en risico van de Wederpartij aangeboden wordt ter reparatie of vervanging bij TrackJack.
14. TrackJack is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade en/of storingen als gevolg van installaties uitgevoerd door een derde.
15. Indien de Hardware is geïnstalleerd in voertuigen die weinig rijden of lang stilstaan dient rekening gehouden te worden met het feit dat de hardware kan zorgen voor een snellere ontlading van de accu waarop de hardware is aangesloten. In deze gevallen is de Koper zelf verantwoordelijk voor het bijladen van de accu’s. TrackJack is en geen geval aansprakelijk voor eventuele schade welke hieruit voortvloeit.

 

14. Garantie
1. De hardware garantietermijn bedraagt 24 maanden. De termijn gaat in op het moment dat de hardware is geleverd. In de offerte kan afgeweken worden van deze termijn. De termijn genoemd in de offerte is leidend. Bij Producten die zijn gekocht tegen een maandelijkse betaling en waar sprake is van een abonnement wordt de Hardware, indien deze gebrekkig blijkt te zijn, door TrackJack kosteloos hersteld of vervangen. De garantie kenmerkt zich als een zogenaamde carry-in garantie hetgeen wil zeggen dat de Wederpartij die aanspraak wil maken op deze garantie er zelf voor moet zorgen dat de betreffende hardware in het bezit komt van TrackJack. De kosten voor eventuele in-en uitbouw van de hardware alsmede de verzendkosten zijn dan voor rekening van de Wederpartij.
2. Indien zich bij de uitvoering van de werkzaamheden, bij de gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, zal TrackJack binnen de garantietermijn die zaken – te harer keuze – kosteloos repareren dan wel vervangen.
3. Er kan geen sprake zijn van een garantie op de hardware indien:
a. er sprake is van normale slijtage, uitsluitend ter beoordeling aan Trackjack;
b. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van TrackJack zijn verricht;
c. indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is;
d. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik of onjuiste installatie;
e. indien de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
f. indien aansluitstekkers, connectoren, bedrading is beschadigd en of gewijzigd.

 

15. Overmacht
1. In geval van overmacht is TrackJack niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. TrackJack is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (communicatie-)netwerk, uitvallen van een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering door leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

16. Diensten
1. TrackJack verleent haar diensten onder andere via de website www.trackjackeurope.com en streeft daarbij naar een optimale dienstverlening maar kan niet garanderen dat de dienstverlening foutloos of ononderbroken functioneert. Door TrackJack geleverde diensten kunnen worden gestoord door (externe) factoren waarop TrackJack geen enkele invloed heeft. Mede hierdoor kan TrackJack de kwaliteit c.q. het gebruik van de diensten niet garanderen.
2. TrackJack kan (onderdelen van) de diensten te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken indien dit noodzakelijk is voor behoud of bescherming van de diensten, zulks uitsluitend ter beoordeling van TrackJack. Hieronder wordt tevens verstaan tijdelijke onderbreking van de diensten voor het plegen van onderhoud, waarbij geldt dat dit vooraf bekend wordt gemaakt, tenzij het zulke korte of beperkte onderbrekingen gaat dat een voorafgaande aankondiging daarvan in alle redelijkheid niet kan worden gedaan.
3. TrackJack is bij de verlening van haar diensten afhankelijk van derden zoals de leveranciers van de hardware, het netwerk van de mobiele operator en de beschikbaarheid en kwaliteit van het GPS-systeem dat gevoelig is voor omgevingsfactoren. Hoewel TrackJack haar partners met zorgvuldigheid kiest, is TrackJack nimmer jegens de Wederpartij of een derde aansprakelijk voor enige schade of vergoeding onder andere titel die de Wederpartij of een derde lijdt of lijden ten gevolge van (gebreken in) de producten en diensten van deze derden.
4. Om van de diensten van TrackJack gebruik te kunnen maken dient de wederpartij toegang te verkrijgen tot het specifiek voor de Wederpartij gereserveerde gedeelte van de website door het gebruik van een unieke inlognaam in combinatie met een persoonlijke systeemscode. TrackJack zal zich naar behoren inspannen en de nodige beveiligingsmaatregelen nemen om te zorgen dat de toegang tot het specifiek voor de Wederpartij gereserveerde gedeelte van de website slechts middels het gebruik van de door de wederpartij gekozen inlognaam en systeemcode kan worden verkregen. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het geheim houden van de door de Wederpartij gebruikte systeemcode.
5. Alle gegevens die in het kader van de dienstverlening op het voor de Wederpartij gereserveerde gedeelte van de website ontstaan zijn het eigendom van de Wederpartij en zijn voor diens rekening en risico. TrackJack zal van deze gegevens slechts gebruik maken in het kader van de verbetering van haar dienstverlening ten behoeve van de Wederpartij en ten behoeve van haar dienstverlening in het algemeen.
6. Voor zover er op het voor de Wederpartij gereserveerde gedeelte van de website persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt ook dit volledig voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal TrackJack vrijwaren voor iedere claim van derden ter zake.

 

17. Risico van opslag informatie
1. TrackJack verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de Wederpartij afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt TrackJack geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
2. De rapporten c.q. data welke op basis van de door TrackJack geleverde zaken worden gegenereerd kunnen onvolkomenheden bevatten. Dit kan onder andere door geen (volledige) GPS-dekking, geen (volledige) GSM dekking, onregelmatigheden in de stroomvoorziening van het object waarin de zaken zijn gemonteerd, onregelmatigheden bij de (internet/data)provider van TrackJack of van de Wederpartij, dan wel lokaal door de Wederpartij gebruikte apparatuur om toegang tot het internet te krijgen.
3. De Wederpartij draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij TrackJack of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie dan wel onvolkomenheden in de rapporten c.q. data, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet van TrackJack.

 

18. Contract overneming
1. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen door de Wederpartij niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TrackJack.
2. De Wederpartij verleent op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door TrackJack van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername van dan wel door TrackJack mits TrackJack of de derde nakoming van hetgeen is overeengekomen met de Wederpartij garandeert.

 

19. Vertrouwelijke gegevens en privacy
1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.
2. De Koper vrijwaart Trackjack voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van persoonsregistratie die door de Koper wordt gehouden of waarvoor Koper uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is.
3. TrackJack biedt een Platform en Diensten, waarbij real-time informatie over het gebruik en de exploitatie van een voertuig in het verkeer wordt verzameld en geanalyseerd (Diensten). Deze Diensten worden mogelijk gemaakt door het gebruik van de TrackJack hardware, die de gegevens verzendt via een beveiligde verbinding met het TrackJack platform. Door het gebruik van de TrackJack Applicatie op de webbrowser, mobiele telefoon, tablet en andere draagbare apparatuur krijgt Gebruiker toegang tot de verzamelde gegevens.
4. TrackJack gebruikt de door de Hardware, Applicatie, Platform en de Diensten verwerkte gegevens voor het kunnen aanbieden van de Diensten alsmede voor statistische en historische doeleinden, en om haar producten en dienstverlening verder te verbeteren.
5. De Koper stemt in met het verzamelen, verwerken, opslag en gebruik van gegevens.
6. Verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers teneinde de Diensten aan te kunnen bieden, zal steeds door Trackjack geschieden in overeenstemming met de wet en het privacy beleid van TrackJack zoals gecommuniceerd op de TrackJack website.
7. TrackJack verwerkt alle persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar Privacy Policy. TrackJack respecteert de privacy van iedere Gebruiker en gaat zorgvuldig om met diens persoonlijke gegevens. TrackJack zal alle persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, meer in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679/EU).TrackJack heeft de gegevensverwerkingen die plaatsvinden in het kader van haar website en het gebruik van haar Diensten en de TrackJack applicatie aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.
8. Keurmerk RitRegistratie systeem: TrackJack heeft het keurmerkcertificaat ritregistratiesystemen gekregen waar de Gedragscode Privacy RRS onderdeel van is. Zie https://www.keurmerkritregistratiesystemen.nl/privacy Dit keurmerk is een positieve beoordeling van de werking en de output van het RitRegistratieSysteem (RRS). Een ritregistratiesysteem met een Keurmerk voldoet aan de eisen van de Belastingdienst, verder zijn de privacy en de continuïteit van de leverancier goed geregeld. Bij aanschaf van dit systeem bij TrackJack kan de Wederpartij u erop vertrouwen dat zij een gedegen systeem koopt. In de gedragscode staan de belangrijkste bepalingen met betrekking tot toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy. De Wederpartij kan ervan verzekerd zijn dat ook de privacy binnen de rittenregistratie voldoet aan de gestelde normen. Deze gedragscode is van toepassing op natuurlijke en rechtspersonen die gebruik maken van een door de “Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen” gecertificeerd digitaal rittenregistratiesyteem. Deze gedragscode richt zich zowel tot natuurlijke en/of rechtspersonen die, hetzij als werkgever of zelfstandige, hetzij als werknemer, gebruik maken van een digitaal ritregistratiesysteem.

 

20. Intellectuele eigendom
1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij TrackJack, haar leveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TrackJack, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

 

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van TrackJack, of Overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

22. Slotbepalingen
1. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan info@trackjack.nl zoals aangegeven op de internetsite.
2. TrackJack streeft ernaar om ontvangen berichten binnen 2 werkdagen te beantwoorden.
3. TrackJack is gevestigd in Nederland en geregistreerd bij de KvK in Den Haag.
4. Bovengemelde Algemene Voorwaarden van levering, dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden van TrackJack Europe BV treden in werking op de dag van deponering bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage. Zij dienen als volgt te worden vermeld: Algemene Voorwaarden TrackJack Europe BVPartners

Keurmerk-rittenregistratie
VZR
ZZP-Nederland
Salesforce
Outsmart
Belastingdienst
Informer
MTC
Deutsche-telekom
Intermax
Carsys
ikwordzzper
Gereedschapsbeheer
OnderhoudNL
NOA
Carwise

close